سەنبى, 24 ناۋرىز 2018

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

14 ناۋرىز, 2018 ساعات 11:33

نۇرلىبەك ساماتۇلى. ايعىرلار

Abai.kz 1511 0

2 ناۋرىز, 2018 ساعات 13:46

قاراگەر تاي

باقىتگۇل سارمەكوۆا 2458 1

27 اقپان, 2018 ساعات 09:00

ماعجان مەن ساكەننىڭ ارۋاعىن مازالاۋدى توقتاتۋىمىز كەرەك

عابباس  قابىشۇلى 3034 58

22 اقپان, 2018 ساعات 11:29

مىرزان كەنجەباي. سىندى ۇناتپايتىن ادام شىندىقتى ۇناتپايدى

مىرزان كەنجەباي 2389 25

22 اقپان, 2018 ساعات 11:04

«مەن دە تالانتپىن» دەپ ايتايىن دەسەم، ابايدان ۇيالام..

تالعات تەمەنوۆ 1484 8

19 اقپان, 2018 ساعات 20:09

جەر اڭساعان سارى اتان، ۇمىت بولعان سارى ساماۋىر

ايكەرىم قيىقباي 1050 0

16 اقپان, 2018 ساعات 09:32

ماعجاننىڭ ماسكەۋدەگى شاعارماشىلىعى...

مىرزاعالي اباي 1256 5

15 اقپان, 2018 ساعات 14:45

قانات ابىلقايىر. تەلەفون مەن كىتاپ

Abai.kz 1601 1